Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Son Vloeren BV te Hellevoetsluis

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 64235173

 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis

 • “Afnemer”. De koper/opdrachtgever of een ieder die met VSV een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
 • “Offerte”. De door VSV voor Afnemer opgestelde offerte waarin de door Afnemer gewenste producten en werkzaamheden zijn vastgelegd.
 • “Overeenkomst”. De door Afnemer geaccepteerde Offerte dan wel andere tussen VSV en Afnemer overeengekomen afspraken.
 • “VSV”. Van Son Vloeren, gevestigd te Hellevoetsluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64235173.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst en op alle werkzaamheden van VSV tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Afnemer gelden voor eventuele derden die VSV inschakelt  voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. werkzaamheden.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 • In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Offerte of Overeenkomst geldt het bepaalde in de Offerte c.q. Overeenkomst.
 1. Aanbieding, Offerte, Overeenkomst, Annulering
 • Algemene aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en kunnen op ieder moment door VSV worden herroepen.
 • Offertes worden gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en maten van oppervlakten en eventueel door VSV gedane opmetingen. Bij het meten van oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Op de afvallende stukken heeft de totale prijs geen invloed. Afnemer is verplicht VSV te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. De Offerte is, tenzij schriftelijk een andere termijn is aangegeven, geldig gedurende 30 dagen.
 • Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de Offerte door Afnemer door ondertekening hiervan c.q. acceptatie per e-mail of telefoon,  door het anderszins schriftelijk afspraken maken, door voldoen van de aanbetaling of het feitelijk uitvoering geven aan de offerte.
 • Wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 • Als Afnemer surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijke persoon van toepassing is verklaard, heeft VSV het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Bij annulering van een Overeenkomst binnen 7 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum wordt aan Afnemer 100% van de prijs genoemd in de Overeenkomst in rekening gebracht.
 1. Wijziging opdracht, meerwerk
 • Wijziging van de leveringsdatum kan eenmalig kosteloos tot maximaal 14 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum. Bij latere wijziging van de leveringsdatum brengt VSV 30% van de overeengekomen prijs in rekening. Als door wijziging van de leveringsdatum opslag van vloerdelen nodig is, worden aan de Afnemer de kosten daarvan in rekening ad €15,- per dag.
 • Andere wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder meerwerk kunnen prijsverhogend werken. Meerwerk en andere prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen in de Overeenkomst komt voor rekening van Afnemer.
 1. Verplichting Afnemer
 • Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten   worden verricht, daarvoor geschikt is. Zo moet de vloer ontruimd, schoon, droog en egaal zijn. Er moet elektra en werkende verwarming aanwezig zijn. De bouw/werkvloer dient vlak te zijn, dit is te controleren met een rechte rei ter lengte van 2 meter. Meet de grootste afstand tussen rei en vloer, deze mag niet meer dan 2mm bedragen. Een grotere afstand betekent dat de vloer niet vlak genoeg is en dient te worden geëgaliseerd met een geschikte egaline voor werkvloer en afwerkvloer. Als Afnemer hier niet voor zorgt, worden daardoor door VSV extra te maken kosten, maar ook aantoonbare directe schade voor VSV door Afnemer vergoed.
 • Afnemer zorgt ervoor dat VSV de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde informatie tijdig en juist heeft ontvangen. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over de ligging van leidingen, maar ook of gebruik van een lift of kraan noodzakelijk is. Als de benodigde informatie niet, niet tijdig of niet juist aan VSV wordt verstrekt, zijn de mogelijke gevolgen daarvan (zoals extra kosten en schade voor VSV) voor rekening en risico van Afnemer.
 1. Prijzen, (aan)betaling
 • Tenzij uit de Offerte c.q. Overeenkomst expliciet anders blijkt, zijn de prijzen exclusief het dan geldende BTW, exclusief transportkosten en exclusief de eventuele kosten voor noodzakelijke voorzieningen aan de boven- en/of ondergrond.
 • Voor alle Overeenkomsten en werkzaamheden geldt de volgende betalingsverplichting: 30% aanbetaling bij aangaan van de Overeenkomst; 60% uiterlijk op de (eerste) dag van levering c.q. het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden (welk moment het eerst is), 10% binnen 5 dagen na oplevering, tenzij anders overeengekomen.
 • Als betaling niet tijdig plaatsvindt, heeft VSV het recht haar levering en/of werkzaamheden op te schorten en rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.
 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door VSV geleverde goederen gaat pas over op Afnemer nadat Afnemer aan VSV alles heeft betaald wat hij verschuldigd is conform de Overeenkomst en nadien gemaakte afspraken.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

VSV behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor op alle aan Afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Het verveelvoudigen, openbaar maken en kopiëren daarvan is alleen toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van VSV.

 

 1. Levering(stermijnen)
 • Leveringstermijnen worden naar beste vermogen afgesproken en zijn geen fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken.
 • Bij oplevering dient Afnemer het opleverrapport te tekenen. Vervolgens wordt, conform artikel 6.2, het resterende bedrag door Afnemer betaald.
 1. Conformiteit, garantie
 • De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die Afnemer op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit).
 • Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte en dergelijke geven geen reden tot afkeuring c.q. klachten.
 • Op vloeren/vloerdelen is de garantie van toepassing zoals deze door de leveranciers van VSV wordt bepaald.
 • VSV staat gedurende 1 jaar na afronding van de werkzaamheden in voor de deugdelijkheid van de door haar verleende werkzaamheden, tenzij gebreken ontstaan als gevolg van gebrekkig onderhoud, gebrekkige vochtbeheersing of ventilatie, door Afnemer aangebrachte veranderingen en dergelijke.
 • VSV verleent alleen garantie op door haar verrichte werkzaamheden indien vloer in combinatie met ook de ondervloer zoals deze geadviseerd bij VSV zijn aangeschaft.
 • Wordt door afnemer een beroep gedaan op non-conformiteit dan wel garantie, dan heeft Afnemer recht op reparatie of vervanging (als reparatie naar oordeel van VSV redelijkerwijs niet mogelijk is ). Ook kunnen VSV en Afnemer prijsvermindering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst overeenkomen.
 1. Klachten
 • Afnemer dient zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken VSV hierover schriftelijk of per e-mail te informeren. Als Afnemer consument is, is kennisgeving binnen een termijn van 1 maand na ontdekking van het gebrek in ieder geval tijdig. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Afnemer zijn rechten ter zake verliest.
 • Bij klachten geldt het bepaalde in artikel 10 (conformiteit, garantie).
 1. Aansprakelijkheid
 • Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, geldt het in artikel 12 bepaalde ten aanzien van de aansprakelijkheid van VSV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere hoofde.
 • Indien VSV aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van VSV wordt uitbetaald.
 • Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van VSV plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van VSV beperkt tot maximaal het bedrag dat VSV op grond van de Overeenkomst aan Afnemer in rekening heeft gebracht c.q. zou brengen.
 • VSV is bij de uitvoering van een Overeenkomst met een zakelijke Afnemer (niet consument) nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder o.a. begrepen gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden en dergelijke, is uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van VSV voor schade aan vloeren als gevolg van (i) werking van de ondergrond, (ii) vochtwerking vanuit de ondergrond, (iii) osmose, (iv) adervorming, (v) thermische belasting (vloerverwarming) dan wel een combinatie van genoemde factoren, is uitgesloten.
 • VSV is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die voor Afnemer ontstaan als gevolg van levering van een fout of verkeerd product door haar toeleveranciers, waardoor geen tijdige levering door VSV mogelijk is (zoals kosten voor opslag meubels, uitstel van verhuizing e.d.)
 • De uitvoering van de Overeenkomst door VSV geschiedt uitsluitend ten behoeve van Afnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de Overeenkomst dan wel aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Afnemer vrijwaart VSV voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst.
 • De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van VSV wordt mede bedongen ter behoeve van derden die voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. werkzaamheden door VSV worden ingeschakeld.
 1. Recht en geschillen
 • Op alle Offertes, Overeenkomsten en werkzaamheden door VSV is Nederlands recht van toepassing.
 • Als een geschil tussen VSV en Afnemer niet binnen een redelijke termijn minnelijk kan worden opgelost, kan deze voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.