Algemene Voorwaarden Van Son Vloeren BV
Versie februari 2023

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

 1. Definities
  In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
 • “Afnemer”: eenieder die met VSV een overeenkomst aangaat, wil aangaan of aan is gegaan (zoals koper/opdrachtgever);
 • “Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden.
 • “Bouw-/werkvloer”: de ondergrond/vloer waarop VSV de afwerk/vloer zal aanbrengen.
 • “Offerte”: de door VSV ten behoeve van Afnemer opgestelde offerte waarin de door Afnemer gewenste producten en werkzaamheden zijn vastgelegd;
 • “Overeenkomst”: de door Afnemer geaccepteerde Offerte dan wel enige andere tussen VSV en Afnemer gemaakte afspraak of afspraken;
 • “Prijs”: het bedrag te betalen door Afnemer aan VSV als opgenomen in de Offerte en/of de Overeenkomst;
 • “Startdatum”: de eerste datum waarop VSV werkzaamheden zal uitvoeren op een met Afnemer overeengekomen locatie, zoals het slopen van een bestaande Vloer, het leggen van een (nieuwe) Vloer of het aanvangen met de reparatie van een Vloer. Opmeten van (vloer)oppervlakte of afleveren van benodigde Vloeren, plinten of overige zaken zijn niet te zien als Startdatum;
 • “Vloer”: zowel de topvloer/afwerkvloer die VSV ten behoeve van Afnemer realiseert dan wel repareert en die bovenop de Bouw-/werkvloer ligt alsmede de vloerdelen waaruit die Vloer bestaat.
 • “VSV”: Van Son Vloeren B.V. te Hellevoetsluis. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64235173.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van, iedere Offerte en Overeenkomst en op alle werkzaamheden van VSV.
  • Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Afnemer gelden voor eventuele derden die VSV inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst of de door VSV te verrichten werkzaamheden.
  • In het geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Offerte of Overeenkomst, geldt het bepaalde in de Offerte of Overeenkomst.

 

 1. Aanbieding, Offerte, Overeenkomst, Beëindiging, Annulering
  • Door VSV niet in een Offerte gedane aanbiedingen (bijvoorbeeld via de website, social media, krant, tv, radio etc.) zijn altijd vrijblijvend en kunnen op ieder moment worden herroepen c.q. ingetrokken.
  • Offertes worden gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en maten van oppervlakten, alsmede op de, in voorkomend geval, door VSV ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden gedane (op)metingen. Onjuistheden in de door Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en maten komen voor rekening en risico van Afnemer. Bij het meten van oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.
  • Snijverlies en andere bij het leggen van de Vloer verloren gaande en/of afvallende vloerdelen of plinten kunnen niet leiden tot een vermindering of teruggave van een deel van de Prijs aan Afnemer.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is VSV niet verplicht door Afnemer te veel gekochte vierkante meters Vloer of meters plinten terug te nemen en kunnen te veel door Afnemer gekochte vierkante meters Vloer of meters plint niet leiden tot een teruggave van een deel van de Prijs aan Afnemer.
  • Na verrichting van de werkzaamheden is VSV niet verplicht, maar wel gerechtigd, de eventuele restmaterialen, snijverliezen of enig ander afval mee (retour) te nemen of af te voeren.
  • Een Offerte is, tenzij schriftelijk een andere termijn is aangegeven, geldig gedurende 30 dagen.
  • Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van een Offerte door Afnemer, door het anderszins schriftelijk maken van afspraken tussen VSV en Afnemer, doordat Afnemer een aanbetaling voldoet, doordat Afnemer voldoet aan haar betalingsverplichting, doordat feitelijk uitvoering wordt geven aan een Offerte en/of doordat VSV de mondeling gemaakte afspraken met Afnemer dan wel de acceptatie van de Offerte door Afnemer schriftelijk bevestigd aan Afnemer.
  • Naast de Algemene Voorwaarden maakt ook de ‘Klant Informatie’-brochure integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Deze brochure wordt aan Afnemer verstrekt bij de Offerte en/of Overeenkomst.
  • Beëindiging van de Overeenkomst door VSV op grond van artikel 6:265 BW, kan met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst geschieden, wanneer de andere partij de Overeenkomst niet alsnog nakomt, na in gebreke te zijn gesteld, waarbij een redelijke termijn is gegeven om alsnog na te komen.
  • Als Afnemer overlijdt, als Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling is verleend, als Afnemer faillissement aanvraagt dan wel het faillissement van Afnemer is uitgesproken, als Afnemer een aanvraag doet om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) dan wel indien de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen op Afnemer van toepassing wordt verklaard, of als conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de roerende en/of onroerende zaken van Afnemer, heeft VSV het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Afnemer is alleen gerechtigd de Overeenkomst te annuleren indien a) dit schriftelijk geschied en b) Afnemer de op grond van onderstaande regelingen aan hem in rekening gebrachte bedragen voldoet:
   • Indien de Overeenkomst alleen betreft het door VSV verrichten van arbeid, wordt bij annulering van de Overeenkomst aan Afnemer 30% van de Prijs in rekening gebracht.
   • Indien de Overeenkomst (al dan niet naast arbeid ook) de verkoop van Vloeren, plinten en/of andere zaken door VSV betreft, wordt bij annulering van de Overeenkomst aan Afnemer 50% van de Prijs in rekening gebracht.
   • In afwijking van artikelleden 3.11.1 en 3.11.2 geldt dat bij annulering van de Overeenkomst binnen 21 dagen voor de Startdatum, aan Afnemer 100% van de Prijs in rekening wordt gebracht.
   • Indien de Overeenkomst (naast arbeid ook) de verkoop van Vloeren, plinten en/of andere zaken betreft, is Afnemer bij annulering naast de in dit artikellid vermelde vergoedingen ook alle door de leveranciers van de Vloeren, plinten en/of andere zaken aan VSV in rekening gebrachte annuleringskosten verschuldigd.
  • Partijen zijn voor het overige alleen gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.

 

 1. Wijziging opdracht, meerwerk
  • Afnemer kan de Startdatum maar 1 (één) keer en tot maximaal 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen Startdatum kosteloos wijzigen. Bij wijziging van de Startdatum binnen 14 dagen voor de overeengekomen Startdatum of bij twee of meer wijzigingen van de Startdatum, brengt VSV aan Afnemer, per wijziging, een additioneel bedrag van 30% van de Prijs in rekening.
  • Als door wijziging van de Startdatum opslag van Vloeren, plinten en/of andere zaken nodig is, wordt aan Afnemer daarvoor -voor zolang de opslag nodig is- een bedrag ad € 15,- per dag in rekening gebracht. Indien de werkelijke kosten van de opslag van de Vloeren, plinten en/of andere zaken hoger zijn, zullen aan Afnemer de werkelijke kosten van de opslag in rekening worden gebracht.
  • Wijzigingen in de Overeenkomst, zoals wijziging van de door VSV te verrichten werkzaamheden of het door VSV moeten verrichten van meerwerk, zijn voor rekening en risico van Afnemer: alsdan heeft VSV het recht de Prijs te verhogen. De prijs van het meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Afnemer is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van VSV te voldoen.
  • Indien meer vierkante meters Vloer of meer meters plint benodigd zijn dan opgenomen in de Overeenkomst, zijn de kosten daarvan voor rekening van Afnemer. Deze extra vierkante meters Vloer of meters plint zullen aan Afnemer als meerwerk boven op de Prijs in rekening worden gebracht.
  • Indien VSV op de Startdatum of op enige andere met Afnemer afgesproken datum de afgesproken werkzaamheden niet kan verrichten, doordat Afnemer haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of de ‘Klant Informatie’-brochure niet heeft nageleefd en Afnemer dit niet uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de Startdatum of de afgesproken datum heeft gemeld aan VSV, is VSV gerechtigd per dag dat de in de Overeenkomst afgesproken werkzaamheden niet kunnen worden verricht maar Afnemer bij VSV wel stond ingepland € 350,- inclusief btw aan Afnemer in rekening te brengen. VSV en Afnemer zullen in onderling overleg een nieuwe datum afspreken voor het verrichten van de werkzaamheden.

 

 1. Verplichting Afnemer
  • Afnemer is verplicht de uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de uit de ter beschikking gestelde ‘Klant Informatie’-brochure voortvloeiende verplichtingen, aanbevelingen, waarschuwingen en adviezen in acht te nemen, op te volgen en na te leven.
  • Afnemer is verplicht er zorg voor te dragen dat VSV alle voor het verrichten van de werkzaamheden benodigde en relevantie informatie tijdig en juist heeft ontvangen. Afnemer dient VSV derhalve tijdig te informeren over alle feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst en/of de door VSV te verrichten werkzaamheden kunnen beïnvloeden (zoals maar niet beperkt tot de ligging van leidingen en of het gebruik van een lift of kraan noodzakelijk is). Alle door VSV (extra) te maken kosten, alsmede alle door VSV geleden en/of te lijden schade, die het gevolg zijn (is) van het door Afnemer niet tijdig en juist aan VSV verstrekken van alle benodigde informatie, komen voor rekening en risico van Afnemer.
  • Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de ruimten waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, daarvoor geschikt zijn, zo:
   • moet de Bouw-/werkvloer ontruimd, leeg, schoon, droog, vormvast, egaal en vlak zijn;
   • dient er elektra en werkende verwarming aanwezig zijn;
   • dient er voldoende verlichting aanwezig te zijn;
   • dient de temperatuur ten minste 18 graden te zijn;
   • dienen alle plinten van de muur te zijn verwijderd.

Verder dient er een werkende toiletvoorziening aanwezig te zijn in het gebouw waar de werkzaamheden worden verricht.

 • Het vlak zijn van de Bouw-/werkvloer dient gecontroleerd te worden met een rechte rei met een lengte van 2 meter. De grootste afstand tussen de rei en de Bouw-/werkvloer mag niet meer dan 2mm bedragen. Een grotere afstand betekent dat de Bouw-/werkvloer niet vlak genoeg is. In een dergelijk geval dient de Bouw-/werkvloer geëgaliseerd te worden met een geschikte egaline. Als Afnemer de Bouw-/werkvloer niet voldoende egaliseert, zal VSV dat ten behoeve van Afnemer doen. De (extra) kosten van het egaliseren van de Bouw-/werkvloer, alsmede de eventuele als gevolg van de niet geschikte Bouw-/werkvloer door VSV geleden en/of te lijden schade, komen voor rekening en risico van Afnemer. Het voorgaande onverminderd de toepasselijkheid van artikel 4.5 van deze Algemene Voorwaarden. Ook als VSV ten behoeve van Afnemer de vloer egaliseert, is Afnemer per dag dat VSV niet kan aanvangen met de in de Overeenkomst afgesproken werkzaamheden het in artikel 4.5 genoemde bedrag verschuldigd.
 • Afnemer is verplicht Vloeren en plinten minimaal 24 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waar de Vloer gelegd zal worden. Houten Vloeren en plinten, alsmede pvc-Vloeren en -plinten, dienen minimaal 48 te acclimatiseren in de ruimte waar de Vloer gelegd zal worden.
 • Afnemer is verplicht VSV te informeren over het al dan niet aanwezig zijn van vloerverwarming in de woning en de ruimten waarin de Vloer zal worden gelegd. Eventuele vloerverwarming dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden buiten werking te zijn. Het is mogelijk dat voorafgaand aan of na de uitvoering van de werkzaamheden een opstookprotocol inzake de vloerverwarming van toepassing is. VSV zal Afnemer hieromtrent informeren. Afnemer is verplicht zich te houden aan dit protocol. Verder geldt dat de (al dan niet na de bouw van de woning aangelegde) vloerverwarming niet boven de Bouw-/werkvloer mag uitsteken en dat de groeven waarin de vloerverwarming is geplaatst afgewerkt dienen te zijn met een afwerklaag/egaline die geschikt is voor de door Afnemer gewenste Vloer.
 • Indien de werkzaamheden zien op het plaatsen van een Vloer in een door Afnemer gerealiseerde aanbouw, is Afnemer verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke ventilatie van de aanbouw en de fundering van de aanbouw. Er is in ieder geval geen sprake van deugdelijke ventilatie van de fundering van de aanbouw, als de fundering van het hoofdgebouw en de fundering van de aanbouw niet over en weer kunnen (door)ventileren.
 • Indien de Bouw-/werkvloer een (nieuw aangebrachte) anhydriet Vloer betreft, is Afnemer verplicht de Bouw-/werkvloer, als deze tot 0,3% restvocht gedroogd is, ‘open te (laten) schuren’ en minimaal een week verder te laten drogen (zodat het filmlaagje dat zich na het aanbrengen vormt niet de laatste vochtresten vasthoudt in de Bouw-/werkvloer).

 

6.  Verrichting van de werkzaamheden

  • VSV is gerechtigd het verrichten van de werkzaamheden (al dan niet gedeeltelijk) uit te besteden aan derden.
  • Door VSV geplaatste plinten worden aan de muur verbonden door middel van kit. Plinten worden door VSV aan de bovenzijde niet afgekit.
  • MDF plinten zijn door de leverancier voorzien van een laag grondverf en een laklaag in de gekozen kleur. De leverancier van de plinten adviseert het aanbrengen van ten minste nog een extra laklaag. Dit is de verantwoordelijkheid van Afnemer.
  • VSV zal bestelde Vloeren, plinten en/of andere zaken een paar dagen voorafgaand aan de Startdatum bij Afnemer afleveren, opdat de Vloeren en plinten voldoende tijd hebben om te acclimatiseren (zie artikel 5.5 hierboven).

 

7. Prijzen, (aan)betaling

  • Tenzij in Offertes en Overeenkomsten expliciet anders vermeld/overeengekomen, zijn de daarin opgenomen prijzen exclusief BTW, exclusief transportkosten en exclusief eventuele kosten voor noodzakelijke voorzieningen aan de boven- en/of ondergrond.
  • Tenzij in de Overeenkomst expliciet anders overgekomen, geldt bij alle Overeenkomsten het volgende betalingsschema voor Afnemer. Betaling van:
   • 30% van de Prijs uiterlijk binnen 5 dagen na het aangaan van de Overeenkomst;
   • 60% van de Prijs uiterlijk 1 (één) dag voor levering van Vloeren, plinten en/of overige zaken (“goederen”);
   • 10% van de Prijs uiterlijk binnen 5 dagen na oplevering/het verricht zijn van de uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden.
  • Voor zelfleggers geldt het volgende:
   • Als Afnemer de goederen zelf afhaalt, betaalt Afnemer:
  • 30% van de Prijs uiterlijk binnen 5 dagen na het aangaan van de Overeenkomst;
  • 70% te voldoen bij afhalen van de goederen.
   • Als Afnemer de goederen door VSV laat afleveren, betaalt Afnemer:
  • 30% van de Prijs uiterlijk binnen 5 dagen na het aangaan van de Overeenkomst;
  • 70% uiterlijk 1 (één) dag voor levering van de goederen.
   • Als betaling niet tijdig plaatsvindt, heeft VSV het recht haar leveringen en/of werkzaamheden op te schorten en om Afnemer incassokosten conform het besluit BIK en de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
   • Betaling geschiedt op het door VSV aangegeven rekeningnummer.
   • Indien betaling via een bouwdepot, verzekering of Akte van Cessie zal geschieden, is Afnemer verplicht dit zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de Overeenkomst aan VSV te melden. De Prijs is alsdan ineens verschuldigd.
   • Indien de betaling via een bouwdepot, verzekering of Akte van Cessie zal geschieden, betreft de betalingstermijn van de facturen van VSV 30 dagen.

 

8.  Eigendomsvoorbehoud

  • De eigendom van de door VSV geleverde Vloeren, plinten en andere zaken gaat pas over op Afnemer nadat Afnemer aan VSV alles heeft betaald wat hij verschuldigd is conform de Overeenkomst en de eventuele nadien gemaakte afspraken.

 

9.  Intellectuele eigendomsrechten

  • VSV behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor op alle aan Afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Het verveelvoudigen, openbaar maken en kopiëren daarvan is alleen toegestaan met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van VSV.

 

10.  (Op)levering(stermijnen)

  • VSV zal zich naar haar beste kunnen inspannen om de verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst of enige andere met Afnemer gemaakte afspraken, zoals afgesproken (Start)data, na te komen. Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, zijn alle voor VSV uit de Startdata voortvloeiende, of daarmee verband houdende, verplichtingen alleen inspanningsverplichtingen, geen fatale termijnen.
  • Bij oplevering van de werkzaamheden, dient Afnemer digitaal een formulier van oplevering te tekenen. Dit opleverformulier vormt dwingend bewijs van het door VSV naar behoren voldaan hebben aan de uit de Overeenkomst, of uit enige andere met Afnemer gemaakte afspraken, voortvloeiende verplichtingen. Na oplevering is Afnemer, conform artikel 7.2, de laatste termijnbetaling aan VSV verschuldigd.

 

11. Conformiteit, garantie

  • De geleverde Vloeren, plinten en/of andere zaken en de door VSV verrichtte werkzaamheden bezitten die eigenschappen, die Afnemer op grond van de Overeenkomst van de Vloeren, plinten en/of andere zaken en de verrichtte werkzaamheden, uitgaande van een normaal gebruik, mocht verwachten (conformiteit). Indien Afnemer de geleverde Vloeren, plinten en/of andere zaken, dan wel de door VSV verrichtte werkzaamheden, aanwendt anders dan voor een normaal gebruik, kan Afnemer alleen rechten aan de Overeenkomst en de rechtsverhouding met VSV ontlenen indien dit andere (dan normale) gebruik vooraf schriftelijk is overeengekomen met VSV.
  • Afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, nerven, structuur en dergelijke in de door VSV geleverde Vloeren, plinten en/of andere zaken, dan wel in de door VSV verrichtte werkzaamheden, kunnen, zolang het geen redelijkerwijs onaanvaardbare afwijkingen betreffen, er niet toe leiden dat de door VSV geleverde Vloeren, plinten en/of andere zaken, dan wel de door VSV verrichtte werkzaamheden, non-conform zijn, noch kunnen dergelijke afwijkingen aan VSV worden tegengeworpen: een en ander kan onder meer geen aanleiding zijn tot afkeuring van de werkzaamheden, klachten ter zake door Afnemer, ontbinding van de Overeenkomst of vermindering dan wel gedeeltelijke creditering van de Prijs. Dit geldt met name in het geval van:
   • Vloeren, plinten of overige zaken die afkomstig zijn uit verschillende productiebatches. VSV streeft ernaar Vloeren, plinten en overige zaken die tegelijk zijn besteld zo veel als mogelijk uit dezelfde productiebatches afkomstig te laten zijn, maar garandeert dit niet;
   • verschillen tussen enerzijds de daadwerkelijk geleverde of uitgevoerde en anderzijds de in de showroom/winkel van VSV ten toon gestelde Vloeren en bewerkingen van Vloeren, plinten en overige zaken. De Vloeren, plinten en overige zaken als ten toon gesteld in de showroom/winkel zijn alleen een indicatie van hoe deze (bewerkte) Vloeren, plinten en overige zaken er uit zullen zien;
   • Houten Vloeren, houten plinten en overige zaken van hout. Hout is immers een natuurproduct.
  • Het door VSV schuren van houten Vloeren kan de Vloeren een ander uiterlijk geven, waarbij onder meer verschillen kunnen optreden in de kleur, dikte, hardheid, nerven en structuur van de Vloer. Indien de Vloer bewerkingen heeft ondergaan, zoals geschaafd, gerookt of verouderd, zullen deze bewerkingen door het schuren mogelijk (grotendeels) verdwijnen.
  • Op Vloeren, plinten en overige zaken is de garantie van toepassing zoals deze door de producent en/of leverancier daarvan wordt verstrekt aan VSV en/of Afnemer.
  • VSV staat gedurende 1 jaar na afronding van de werkzaamheden in voor, en verleent garantie op, de deugdelijkheid van de door haar verrichtte werkzaamheden.
  • Wordt door Afnemer een beroep gedaan op non-conformiteit dan wel garantie, dan heeft Afnemer recht op reparatie of vervanging (als reparatie naar het exclusieve oordeel van VSV redelijkerwijs niet mogelijk is). Vervanging kan ook betekenen vervanging met een gelijkwaardig en geschikt alternatief, indien de originele Vloeren, plinten of andere zaken niet meer leverbaar zijn. Bij een beroep door Afnemer op non-conformiteit dan wel garantie, is VSV ook gerechtigd om te besluiten tot prijsvermindering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, in plaats van reparatie of vervanging.
  • Afnemer kan geen aanspraak maken op garantie, non-conformiteit of schadevergoeding indien in de ruimte waar de Vloer ligt de relatieve luchtvochtigheid niet tussen de 50% en 70% ligt.
  • Afnemer kan geen aanspraak maken op garantie, non-conformiteit of schadevergoeding ter zake door VSV aan de vloer verrichte werkzaamheden, indien de vloer van Afnemer is vernageld met niet-gegalvaniseerde nagels.
  • De Afnemer kan eveneens geen aanspraak maken op garantie, non-conformiteit dan wel schadevergoeding indien er sprake is van gebreken, onvolkomenheden, schades en dergelijke ontstaan door toedoen van en/of voor risico van Afnemer, zoals maar niet beperkt tot gebrekkig onderhoud, gebrekkige vochtbeheersing, gebrekkige ventilatie, door Afnemer aangebrachte veranderingen, het door Afnemer schenden van diens verplichtingen als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, het door Afnemer niet naleven van het opstookprotocol van de vloerverwarming, het door Afnemer onvoldoende zorgvuldig omgaan met de Vloer (zoals maar niet beperkt tot het blootstelling aan vuil, water, zand, hitte, ondeugdelijk bescherming tegen poten van meubelen/stoelen of het gebruik van ongeschikte wieltjes voor meubelen/stoelen) en het door Afnemer niet naleven van de adviezen, aanbevelingen en waarschuwingen als opgenomen in de aan Afnemer te beschikking gestelde ‘Klant informatie’-brochure van VSV etc.

 

12.  Klachten

  • Afnemer dient VSV zo spoedig mogelijk na constatering van eventuele gebreken aan of klachten ter zake de geleverde Vloer, plinten of andere zaken, dan wel de door VSV verrichtte werkzaamheden, schriftelijk te informeren hierover c.q. hierover te klagen. Niet tijdig informeren c.q. klagen heeft tot gevolg dat Afnemer haar rechten ter zake verliest, een en ander conform de toepasselijke wettelijke regelingen.
  • VSV zal zo spoedig mogelijk schriftelijk reageren op door Afnemer kenbaar gemaakte gebreken en klachten. Uitgangspunt in het geval van gebreken en klachten is dat VSV en Afnemer in onderling overleg tot een voor beide partijen acceptabele afwikkeling van de kwestie komen.

 

13.  Aansprakelijkheid

  • Het navolgende is van toepassing op de eventuele aansprakelijkheid van VSV uit welke hoofde dan ook (wanprestatie, onrechtmatige daad, etc.), behoudens de gevallen waarin er sprake is van opzet of grove schuld zijdens VSV. De navolgende aansprakelijkheidsbeperkingen zijn eveneens van toepassing op (mede bedongen ten behoeve van) door VSV ter verrichting van de op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden ingeschakelde derden, behoudens de gevallen waarin er sprake is van opzet of grove schuld zijdens de ingeschakelde derde.
  • Indien VSV aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van VSV wordt uitbetaald.
  • Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van VSV plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van VSV beperkt tot maximaal het bedrag dat VSV op grond van de Overeenkomst aan Afnemer in rekening heeft gebracht c.q. zou brengen. Dit voor zover deze bepaling wettelijk gezien van toepassing kan zijn voor consumenten.
  • VSV is bij de uitvoering van een Overeenkomst met een zakelijke Afnemer (niet-consument) nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan de vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder o.a. begrepen gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, schade van derden en dergelijke, is uitgesloten.
  • De aansprakelijkheid van VSV voor schade aan Vloeren als gevolg van (i) werking van de ondergrond, (ii) vochtwerking vanuit de ondergrond, (iii) osmose, (iv) adervorming, (v) thermische belasting (vloerverwarming) dan wel een combinatie van genoemde factoren, is uitgesloten.
  • VSV is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die voor Afnemer ontstaan als gevolg van de niet tijdige levering of de levering van onjuiste (verkeerde of gebrekkige) producten door de producenten/leveranciers van VSV, waardoor geen tijdige levering door VSV aan Afnemer mogelijk is (zoals kosten voor opslag meubels, uitstel van verhuizing e.d.).
  • Behoudens in het geval en voor zover zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan worden uitgesloten, is VSV in verband met de beëindiging van de Overeenkomst -op welke grond dan ook- nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.

 

14.  Recht en geschillen

  • Op alle Offertes, Overeenkomsten en door VSV verrichtte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
  • Als een geschil tussen VSV en Afnemer niet binnen een redelijke termijn minnelijk kan worden opgelost, kan het geschil door partijen worden voorgelegd aan de (exclusief) bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.

 

15.  Slotbepalingen    

  • Overeenkomsten die tot stand komen tussen Opdrachtgever en Afnemer komen in de plaats van alle eventuele eerdere tussen deze Partijen, al dan niet mondeling, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten over hetzelfde onderwerp.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
  • Tenzij expliciet anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, omvat ‘schriftelijk’ ook een bericht verzonden via elektronisch dataverkeer, zoals per e-mail.
  • Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst kunnen alleen met de schriftelijke en ondertekende goedkeuring van zowel Afnemer als Opdrachtgever worden gewijzigd, aangevuld of vervangen.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, mag geen van de Partijen haar rechten of verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, de Offerte, de Overeenkomst of de verrichtte werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Derden kunnen aan deze Algemene Voorwaarden, de Offerte, de Overeenkomst of de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De uitvoering van de Overeenkomst door VSV geschiedt uitsluitend ten behoeve van Afnemer. Afnemer vrijwaart VSV voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst.
  • De nietigheid, ongeldigheid, vernietiging of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen en/of de rest van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst. In geval van nietigheid, ongeldigheid, vernietiging of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst, zijn Partijen verplicht met elkaar in overleg te treden omtrent het vaststellen van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige, vernietigde of niet-afdwingbare bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de nietige, ongeldige, vernietigde of niet-afdwingbare bepalingen (en de Algemene Voorwaarden dan wel Overeenkomst in het geheel) zoveel mogelijk behouden dienen te blijven. Als een bepaling ongeldig is vanwege zijn reikwijdte, moet die bepaling geacht worden alleen die reikwijdte te hebben die wettelijk is toegestaan.
  • Indien en voor zover in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voor een bepaalde situatie geen regeling of voorziening is getroffen, dienen Partijen met elkaar in overleg te treden en te trachten tot overeenstemming te komen over een aanvulling op deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst die aansluit bij de reeds wel hierin/daarin vastgelegde afspraken.
  • Noch het verzuim, noch de vertraging van een der Partijen bij de Overeenkomst om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet behelst het doen van afstand van enig recht of rechtsmiddel door die partij. De gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet sluit de (later) volledige uitoefening daarvan, of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet, geenszins uit.